banner-ppl-ob-shakehands-distrib

POLITYKA GWARANCJI GRAVOTECH

POLITYKA GWARANCJI GRAVOTECH

KLIENTA OBOWIĄZUJĄ WARUNKI GWARANCJI OKREŚLONE W DOKUMENCIE ZATYTUŁOWANYM „POLITYKA GWARANCJI GRAVOTECH” OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU ZAWARCIA UMOWY 
I UDOSTĘPNIONYM PRZEZ GRAVOTECH. WARUNKI GWARANCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE POD WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA PRZEZ KLIENTA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, W TYM OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LICENCJI „END USER LICENSE AGREEMENT”.
NINIEJSZA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA DO PRODUKTÓW LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH POD MARKĄ OSOBY TRZECIEJ I OBJĘTYCH GWARANCJĄ DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO, KTÓREJ WARUNKI SĄ PRZEKAZYWANE NA WNIOSEK. 
NINIEJSZA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA DO ZESPOŁÓW LUB MASZYN ZŁOŻONYCH, W KTÓRE PRODUKTY SĄ WBUDOWANE. GWARANCJA NIE POKRYWA W SZCZEGÓLNOŚCI NIEWYKONANIA, NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU, ADAPTACJI, ZAPROJEKTOWANIA I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW, PODZESPOŁÓW LUB MASZYN.


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
Bieg okresu gwarancji GRAVOTECH rozpoczyna się z od dnia wydania KLIENTOWI Produktu  i ma zastosowanie wyłącznie jeśli następujące łączne warunki są spełnione:
- Produkt jest poddawany wystarczającej i odpowiedniej konserwacji,  
- Warunki przechowywania i użytkowania produktu (jak również części i materiałów eksploatacyjnych) 
są zgodne z instrukcjami przekazanymi przez GRAVOTECH,
- Brak zaniedbania, nieostrożności, umyślnego niedbalstwa, braku nadzoru i kontroli, braku konserwacji 
i czyszczenia, nieprzestrzegania zaleceń i instrukcji bezpieczeństwa i użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, zaleceń technicznych, niewłaściwego użytkowania, zastosowania smarów, płynów 
i dodatków niewystarczającej jakości czy ilości oraz brak wszelkich zaniedbań ze strony Klienta lub jego pracowników,
- Brak wydarzeń związanych z działaniem siły wyższej lub nieprzewidzianych okoliczności,
- Pojawienie się usterek lub wad w warunkach użytkowania normalnie przewidzianych dla tego rodzaju wyposażenia i zastosowań wyraźnie przyjętych przez GRAVOTECH i w trakcie normalnego użytkowania zgodnie ze specyfikacją i zastosowaniami przewidzianymi dla danego produktu, 
- Brak interwencji Klienta lub osoby trzeciej (zwłaszcza czynności zdejmowania plomb, demontażu, naprawy, modyfikacji).
Biegu okresu gwarancji nie można przedłużyć ani wstrzymać przez procedurę rozpatrywania reklamacji lub dochodzenie sądowe rozpoczęte przez Klienta.
Wszystkie maszyny marki GRAVOTECH objęte są 24 miesięczną gwarancją. Urządzenia akcesoryjne (np. pochłaniacze z serii ES, stacje obudowy serii LW, pochłaniacze wiórów, piły, kompresory) objęte są gwarancją 12 miesięcy.
Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej procedury gwarancyjnej, zwłaszcza pisemnych zaleceń przekazanych przez GRAVOTECH, lub w danym przypadku, przez jej przedstawiciela (kompletność formularza, numeru seryjnego, opisu problemu oraz wykonanych testów). W przypadku braku tych elementów, wniosek nie może zostać obsłużony.
GRAVOTECH, według własnego uznania i według okoliczności, decyduje o sposobie, wymianie, naprawie czy zwrocie należności za produkt oraz zastosowanych warunkach.
Koszty i ryzyko odesłania produktów objętych gwarancją do GRAVOTECH pokrywa Klient. 
Koszty i ryzyko dostawy zwrotnej do Klienta pokrywa GRAVOTECH.  


2.    SPECJALNA GWARANCJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWAŃ 
Oprogramowania podlegają dokumentowi „END USER LICENSE” (EULA), który określa warunki użytkowania licencji. Niemniej jednak postanowienia przedstawione w niniejszym artykule 2 są nadrzędne ewentualnym postanowieniom stanowiącym inaczej, które znajdowałyby się w dokumencie EULA zaakceptowanym przez Klienta przed uruchomieniem oprogramowania. Pozostałe postanowienia dokumentu EULA obowiązują. 


2.2. GRAVOTECH gwarantuje zgodność oprogramowania z jego właściwościami funkcjonalnymi, pod warunkiem że jest on używany zgodnie z dokumentacją i instrukcjami przekazanymi przez GRAVOTECH. Na tej podstawie, oprogramowania objęte są trzymiesięczną (3) gwarancją od dnia wydania oprogramowania, która pokrywa wszelkie usterki i wady produkcyjne odtwarzalne, udokumentowane i stwierdzone podczas normalnej obsługi oprogramowania. Przy obecnej wiedzy technicznej, GRAVOTECH nie może zagwarantować, 
że oprogramowanie będzie działało nieprzerwanie, bez błędów i usterek oraz że spełni wymagania wydajności, osiągnięć i oczekiwania funkcjonalne i operacyjne inne niż te potwierdzone pisemnie przez GRAVOTECH. GRAVOTECH zastrzega sobie prawo do poprawy błędów i usterek produkcyjnych w wybrany sposób, w tym 
za pośrednictwem rozwiązania stosującego obejścia. Gwarancja nie pokrywa zdarzeń, usterek i wad produkcyjnych wynikających z nieprzewidzianych okoliczności, działania siły wyższej lub interwencji Klienta lub osoby trzeciej. 
GRAVOTECH obejmuje gwarancją specjalne lub spersonalizowane rozwiązania według warunków określonych w niniejszym artykule, lecz na ograniczony okres jednego (1) miesiąca od dnia dostawy.

2.3. Klucze licencyjne są objęte gwarancją przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty wydania na odpowiadające oprogramowanie. W drodze wyjątku, nie jest objęte gwarancją zastąpienie zgubionych, skradzionych lub zepsutych/zniszczonych dongle’ów. Skradzione lub zepsute/zniszczone dongle mogą zostać zastąpione wyłącznie w ich wersji aktualnej przez zastosowanie specjalnej stawki i wyłącznie po przedstawieniu oficjalnego dokumentu potwierdzającego w przypadku kradzieży (kopia złożonego zawiadomienia o kradzieży) lub 
po odesłaniu do GRAVOTECH na własny koszt zniszczonego/zepsutego dongle’a. W przypadku zgubienia dongle’a, nie może on zostać zastąpiony. Klient winien jest nabyć nową licencję w początkowej cenie oprogramowania.  GRAVOTECH nie może się zobowiązać do dostarczenia ani do wymiany dongle’a 
na wcześniejsze wersje oprogramowania.                        


3. GWARANCJA WŁAŚCIWA DLA PRODUKTÓW 
3.1. Gwarancja mająca zastosowanie pokrywa, w przypadku awarii (z wyjątkiem wszelkich czynności konserwacyjnych), dostawę części zamiennych oraz koszty robocizny w serwisie GRAVOTECH przez okres trwania wskazany poniżej.
3.2. GRAVOTECH pokrywa gwarancją od daty wydania Produktu: 
- Nowe maszyny na wypadek usterki lub wady produkcyjnej i działania na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: dwanaście (12) miesięcy na szklane tuby lasera CO2, trzy (3) miesiące na elementy optyczne, wrzeciona o wysokiej częstotliwości, przekładnie pasowe, elektrozawory/cewki, prowadnice, pierścienie (poza pierścieniami ciernymi), łożyska. 
- Części zamienne na okres dwunastu (12) miesięcy, z następującymi zastrzeżeniami:  trzy (3) miesiące 
na elementy optyczne, wrzeciona o wysokiej częstotliwości, przekładnie pasowe, elektrozawory/cewki, prowadnice, pierścienie (poza pierścieniami ciernymi), łożyska.
-Naprawy i wymiany standardowe (jak np. wymiany źródeł laserów na źródła regenerowane, regeneracje wrzecion, regeneracje głowic) są objęte sześciomiesięczną (6) gwarancją, niemogące stanowić przedłużenia biegnącego okresu gwarancji, o której mowa powyżej
- Przerobione maszyny i spersonalizowane rozwiązania na okres trzech (3) miesięcy.
- Materiały eksploatacyjne na okres jednego (1) miesiąca. Gwarancją pokryte są wyłącznie wady produkcyjne sensu stricto, lecz są wyraźnie wyłączone z gwarancji zarysowania i odchylenia kolorymetryczne. 
- Oprogramowania zgodnie ze specjalnymi warunkami określonymi w artykule 2.
Gwarancja nie pokrywa awarii i uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia produktów. 
Gwarancja nie obejmuje między innymi następujących części zużywających się i materiałów eksploatacyjnych: bezpieczniki, filtry, wentylatory, diody sygnalizacyjne, lampy kryptonowe, QSwitch, Crystal YAG, sprężyny, uszczelki, pierścienie cierne, zawory, gałki znakujące, materiały eksploatacyjne maszyny (igły rylców, igły diamentowe, wkłady, itd.).
3.3. Wadliwe części zwrócone lub wymienione w ramach gwarancji pozostają własnością GRAVOTECH, która 
je zachowa.