banner-ppl-ob-shakehands-distrib

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – GRAVOTECH SP. Z O.O.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („OWS”) stanowią zbiór zasad określających zawieranie umów handlowych i mają zastosowanie do przedstawianych ofert, otrzymywanych zamówień oraz do wszelkich Produktów i Usług dostarczanych przez Gravotech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kobierzycka 20BA 52-315 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000241356, NIP: 8992547549, REGON: 020137545, kapitał zakładowy 100 000 zł (dalej zwana: GVT) Termin „Produkt” oznacza wszelkie maszyny, części zamienne, oprogramowania, blokady materialne i niematerialne, akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne sprzedawane pod marką Gravotech, (GVT). Termin „Usługa” oznacza wszelkie usługi świadczone przez GVT.
1.1. Sprzedaż regulowana jest każdorazowo przez umowy („Umowa”), na które składają się w kolejności od najważniejszego: ewentualne szczegółowe warunki uzgodnione i przyjęte przez strony w trakcie negocjacji prowadzących do zawarcia umowy, ewentualna oferta przedstawiona przez GVT, „Polityka Gwarancji Gravotech”, instrukcja obsługi, zamówienia zaakceptowane przez GVT oraz OWS. OWS są nadrzędne wobec ogólnych warunków zakupu KLIENTa („KLIENT”). Przyjęcie OWS nie podlega zastrzeżeniom bądź zmianom, chyba że Strony uzgodniły pisemnie inaczej.
1.2. Oferta przedstawiona przez GVT pozostaje ważna przez okres jednego (1) miesiąca, począwszy od dnia jej pisemnego przedstawienia KLIENTowi, chyba że w ofercie określono inaczej. W żadnym wypadku, oświadczenia czy propozycje przedstawione przez przedstawicieli handlowych czy dystrybutorów nie są wiążące dla GVT, chyba że zostały potwierdzone w formie pisemnej oferty.
1.3. Gravotech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest spółką należącą do grupy Gravotech ("Grupa GVT"). W związku z powyższym, Gravotech Sp. z o.o. może wykonywać jakiekolwiek swoje zobowiązania lub korzystać z jakichkolwiek praw wynikających z Umowy samodzielnie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej spółki z Grupy Gravotech.

2. ZAMÓWIENIA
2.1. KLIENT, który jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą profesjonalnie zajmującym się produktami lub usługami, których dotyczy OWS i Umowa, potwierdza, że otrzymał wszystkie istotne informacje i że miał prawo do zadania niezbędnych pytań przed przyjęciem zobowiązań wobec GVT. KLIENT przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wyrażenie własnych potrzeb, wybór Produktu i zapewnienie, że Produkt jest odpowiedni do jego potrzeb.
2.2. Podpisujący umowę, (akceptując ofertę GVT) potwierdza że, uznawany jest za osobę posiadającą pełne prawo do zobowiązania się względem GVT w imieniu KLIENTA. Jednocześnie podpisujący umowę zobowiązany jest przed jej podpisaniem do wykazania względem GVT swojego umocowania udzielonego przez KLIENTA do zawarcia w jego imieniu umowy. GVT zastrzega prawo do odmowy zawarcia umowy w przypadku niewykazania umocowania. W takim przypadku złożona oferta przez GVT wygasa. Umowa zostaje zawarta po pisemnym potwierdzeniu przez GVT zamówienia KLIENTA (e-mail lub pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
2.3. Minimalna ustalona wartość zamówienia wynosi dwieście złotych (200 PLN) w przypadku sprzedaży w Polsce oraz dwieście trzydzieści euro (230€) w przypadku towarów eksportowanych. Ceny te nie obejmują podatku, kosztów transportu i pakowania.
2.4. GVT, jeśli uzna, że jest to konieczne, z wyjątkiem rozwiązań spersonalizowanych, może w każdej chwili dokonać zmian i ulepszeń technicznych lub estetycznych, bądź zastąpić nowym Produktem początkowo zamówiony produkt jeszcze nie dostarczony, którego przyjęcia KLIENT nie może odmówić i którego wymiany nie może dokonać w związku z tym, że nowy Produkt wykazuje właściwości co najmniej odpowiadające tym charakteryzującym Produkt wcześniej zamówiony.
2.5. Wszelkie wnioski w zakresie zmiany zamówienia należy przedstawić pisemnie GVT lub za zgodą GVT za pośrednictwem e-mail przed dostarczeniem zamówienia, przy czym GVT zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania zmian. Przyjęcie zmiany może spowodować przedłużenie terminu dostawy oraz podwyższenie ceny, co nie może w żadnym wypadku stanowić podstawy do unieważnienia (odstąpienia) początkowego zamówienia,
do obniżenia ceny lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Odmowa dokonania zmian w zakresie zamówienia nie ma wpływu na pierwotne zamówienie.
2.6. Anulowanie, redukcja, zwiększenie zamówienia lub wniosek o przeniesienie terminu dostawy nie jest możliwe bez wyraźnej pisemnej zgody GVT lub wyrażonej za pośrednictwem e-mail. Niemniej jednak, w przypadku zgody na anulowanie zamówienia, część zamówienia, która została już zrealizowana do chwili otrzymania pisemnej informacji o anulowaniu zamówienia, zostanie zafakturowana zgodnie z postępem jego realizacji, wykonanymi dostawami, kosztami badań i administracyjnymi, a KLIENT zobowiązany jest do odebrania i zapłaty ceny wynikającej z realizacji etapu zamówienia. Wszelkie szkody, a w szczególności: opłaty za opóźnienie, za ponowne pakowanie, wszelkie podatki i cła związane z anulowaniem danego zamówienia pokrywa KLIENT. Dodatkowo KLIENT zobowiązany jest zapłacić na rzecz GVT karę umowną w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny anulowanego zamówienia, niezależnie od powodu anulowania danego zamówienia. Zapłata określonej powyżej kary umownej nie powoduje braku możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej uiszczoną karę umowną.
2.7. W przypadku oprogramowania, KLIENT winien sprawdzić kompatybilność posiadanego sprzętu i systemu operacyjnego zgodnie z przekazanymi przez GVT wymaganiami technicznymi. Anulowanie (odstąpienie lub rozwiązanie umowy/zamówienia) zamówienia z powodu niekompatybilności nie jest możliwe.
2.8. GVT nie jest zobowiązana do modyfikacji swoich Produktu, lecz może stworzyć oddzielną ofertę handlową przedstawiającą spersonalizowane lub specjalne rozwiązanie odpowiadające potrzebom KLIENTA.

3. TESTY
Testy wykonywane przez GVT realizowane są wyłącznie na ryzyko KLIENTA, który zapewnia (i) dostarczenie oraz wybór materiałów lub przedmiotów („Próbki”), na których wykonane zostaną testy oraz (ii) potwierdzenie wybranego rozwiązania technicznego. Próbki zwracane są przez GVT po wykonaniu testów. Wszelkie szkody w próbkach wykorzystanych do wykonania próby, wynikające z danej próby nie mogą w żadnym przypadku zostać przypisane firmie GVT, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tej kwestii, niezależnie od wartości wspomnianych próbek. Odbiór materiałów lub przedmiotów (próbek) do testów oraz ich zwrot po wykonaniu testów następuje na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego i podpisanego przez GVT i KLIENTA.

4. ŚWIADCZENIE USŁUG
4.1. W przypadku gdy personel GVT wstępuje do siedziby KLIENTA, podlega on przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy („BHP”) określonym w wewnętrznym regulaminie („WR”) KLIENTA, wcześniej przekazanym GVT. KLIENT winien być ubezpieczony od wszystkich szkód i ryzyk, które mogą dotyczyć zarówno instalacji, personelu KLIENTA oraz osób trzecich, jak i personelu GVT podczas wykonywania prac na terenie siedziby KLIENTA. Przed przystąpieniem do prac przez personel GVT, KLIENT zobowiązany jest w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem prac przez personel GVT w jego siedzibie do przekazania do GVT, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, a w szczególności polisy ubezpieczeniowej, we wskazanym powyżej zakresie, które obejmować będzie również personel GVT. W przypadku niewywiązania się przez KLIENTA z obowiązku, o którym mowa powyżej GVT uprawnione będzie do odmowy wykonania prac na terenie siedziby KLIENTA.
4.2. Instalacja:
4.2.1. KLIENT zleca wykonanie instalacji Produktu wykwalifikowanemu i autoryzowanemu personelowi oraz zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zaleceń przedstawionych w dokumentacji dostarczonej przez GVT. GVT nie jest odpowiedzialna za błędy instalacyjne oraz szkody wynikające ze zrealizowanej przez KLIENTA instalacji.
4.2.2. Z zastrzeżeniem wcześniej zaakceptowanej przez KLIENTA wyceny, Produkty mogą zostać zmontowane/zainstalowane przez GVT. Uznaje się, że dodatkowe koszty dojazdu, noclegu i posiłków pokrywa KLIENT na podstawie zryczałtowanych kosztów zawartych w wycenie. W przypadku błędnej instalacji przez GVT, odpowiedzialność GVT ograniczona jest do naprawy stwierdzonego błędu instalacji oraz kosztów instalacji uiszczonych na rzecz GVT. Z tymże w przypadku przystąpienia GVT do naprawy KLIENT nie może dochodzić odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 4.2.3. KLIENT winien jest upewnić się, że jego siedziba jest w każdym momencie dostosowana do instalacji Produktu oraz zgodna z wymaganiami określonymi przez GVT i że jest wyposażona we wszelkie konieczne bądź obowiązkowe instalacje bezpieczeństwa. Wyłącznie KLIENT jest odpowiedzialny za zmiany w siedzibie wymagane do instalacji Produktu. GVT uprawnione jest do wstrzymania instalacji Produktu jeśli stwierdzi niedostosowanie miejsca, w którym ma nastąpić instalacja do jej warunków i zasad bezpieczeństwa. W takim przypadku KLIENT zobowiązany jest dostosować siedzibę do potrzeb instalacji i zasad bezpieczeństwa, a do czasu dostosowania instalacja jest wstrzymana.
Jeśli KLIENT musi udać się do siedziby GVT, jest w pełni za siebie odpowiedzialny i winien jest przestrzegać zasad BHP oraz regulaminu wewnętrznego GVT.
4.3. Konserwacja: KLIENT zobowiązany jest do bieżącej konserwacji Produktu, jak określono w instrukcji użytkowania. Konserwacji dokonuje wykwalifikowany i autoryzowany personel. KLIENT może podpisać z GVT dodatkową umowę o konserwację.
4.4. Szkolenia w zakresie oprogramowania: szkolenia grupowe przeznaczone są dla co najmniej trzech (3) KLIENTÓW (firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Datę szkolenia ustala GVT. Szkolenia nie mogą zostać odwołane później niż dziesięć (10) dni roboczych przed wyznaczoną datą danego szkolenia. W przypadku odwołania w tym terminie szkolenia przez jednego lub kilku KLIENTÓW, GVT zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty danego szkolenia, bądź do jego odwołania, jeśli nie znajdzie się zastępca . Szkolenia odwołane po terminie dziesięciu (10) dni są w całości fakturowane na KLIENTA, który anulował szkolenie, włącznie z kosztami już poniesionymi przez GVT, a KLIENT zobowiązany jest do zapłacenia w terminie wskazanym w fakturze należności w niej wskazanej.

5. DOSTAWA - PRZENIESIENIE RYZYKA
5.1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych Stron, dostawa wykonywana jest zgodnie z regułami Incoterms (ICC 2020) - FCA - Zakład GVT, La Chapelle Saint Luc, Francja lub Gravotech Sp. z o.o., Wrocław, Polska. KLIENT zobowiązuje się do dostarczenia GVT wszelkich wymaganych dokumentów dotyczących formalności podatkowych lub importu-eksportu.
5.2. Niezależnie od obowiązujących klauzul zastrzeżenia własności, przeniesienie ryzyka związanego z Produktem na KLIENTA ma miejsce w momencie przekazania Produktu przewoźnikowi, który dokonuje ich transportu do KLIENTA.
5.3. Opakowania nigdy nie są odzyskiwane przez GVT i są stworzone i przygotowane przez GVT w sposób jaki uznaje za stosowny. Specjalne opakowania wymagane przy transporcie morskim, lotniczym oraz przechowywaniu są fakturowane dodatkowo i wymagają dodatkowej opłaty przez KLIENTA, którą KLIENT zobowiązuje się opłacić w terminie wskazanym w wystawionej fakturze..
5.4. Operacje związane z przewozem, ubezpieczeniami, cłem przywozowym, transportem bliskim oraz przewozem na miejsce realizowane są na koszt i ryzyko KLIENTA. Od momentu przeniesienia ryzyka, do KLIENTA należy wykupienie wystarczającego ubezpieczenia w wypłacalnym towarzystwie ubezpieczeń, w celu pokrycia wszelkiego ryzyka związanego z powyższymi operacjami (dotyczącego Produktu jak i osób trzecich) oraz sprawdzenie przesyłki przy odbiorze.
5.5. Warunki specjalne dotyczące oprogramowania, dostawa Produktu niematerialnego wykonywana jest przez bezpośrednie przekazanie KLIENTOWI i za pośrednictwem środków telekomunikacji wybranych przez GVT, włącznie z pobraniem online oprogramowania i/lub licencji aktywacyjnych lub kluczy niematerialnych.

6. TERMINY
Terminy dostaw wskazywane są orientacyjnie, GVT dołoży wszelkich starań, aby dostawa miała miejsce w określonym terminie. Wszelkie stwierdzone opóźnienia w dostawie niezależne od GVT, spowodowane w szczególności nieprzewidzianymi okolicznościami, siłą wyższą, z winy przewoźnika lub osób trzecich (w szczególności dostawcy) nie mogą w żadnym wypadku stanowić podstawy roszczenia o odszkodowanie lub karę umowną.
6.1. W przypadku wyraźnej wcześniejszej zgody GVT na zastosowanie kar umownych w przypadku opóźnienia, za które ponosi odpowiedzialność, kary te będą w każdym razie miały
charakter uwalniający od zobowiązań (rozwiązujący umowę) i nie będą mogły przekroczyć wartości pięciu procent (5%) od wartości FCA Produktu lub Usługi stanowiącej przedmiot opóźnienia i stanowi całkowite zwolnienie GVT z obowiązków odszkodowawczych. Takie kary mogą być stosowane tylko po formalnym powiadomieniu GVT przez KLIENTA o zamiarze ich zastosowania. W każdym przypadku GVT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z opóźnienia w dostawie. Opóźnienia nie mogą w żadnym przypadku uzasadniać częściowego lub całkowitego anulowania zamówienia.
6.2. Wszelkie zobowiązania dotyczące terminów dostawy, określone w szczególnych warunkach uzgodnionych przez Strony, nie mają zastosowania jeśli: a) warunki płatności nie były przestrzegane przez KLIENTA lub b) informacje, które KLIENT był zobowiązany dostarczyć nie zostały przekazane w odpowiednim czasie lub c) w przypadku zdarzeń związanych z działaniem siły wyższej lub osób trzecich.

7. ROSZCZENIA PRZY ODBIORZE – ODBIÓR PRODUKTU
7.1. Reklamacja transportowa: w przypadku braku, utraty lub uszkodzenia Produktu podczas transportu, KLIENT winien natychmiast zgłosić zastrzeżenia przy odbiorze zamówienia i złożyć reklamację wobec przewoźnika w formie i terminie wymaganych przez prawo.
7.2. Akceptacja: wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności lub oczywistej wady (nie związanej z transportem) muszą być zgłoszone niezwłocznie po otrzymania Produktu lub wykonania Usługi, drogą mailową, pocztową lub telefoniczną (i potwierdzone drogą mailową).Brak formalnej reklamacji w wyżej wymienionych warunkach stanowi akceptację Produktu/Usługi i oznacza uznanie przez KLIENTA zgodności Produktu lub Usługi z jego zamówieniem, potrzebą i uzgodnionym celem.

8. CENY - WARUNKI PŁATNOŚCI
8.1. Ceny wskazane przez GVT rozumie się jako ceny netto. Płatność za Produkty lub Usługi nie może w żadnym wypadku zostać przesunięta, anulowana lub kompensowana (potrącona) w całości lub częściowo z powodu kar umownych czy kwot należnych od GVT z jakiegokolwiek tytułu. GVT może uzależnić otwarcie konta KLIENTa od przedłożenia dokumentów księgowych, finansowych lub prawnych oraz, w zależności od przypadku, od ustanowienia wcześniejszych gwarancji finansowych. GVT zastrzega sobie prawo do uzależnienia wykonania umowy, w każdym czasie i nawet po dostawie częściowej, od natychmiastowej zapłaty ceny lub udzielenia poręczenia, niezależnie od pierwotnie uzgodnionych terminów płatności.
8.2. Dodatkowo, w przypadku braku płatności na rzecz GVT kwot wynikający z faktur (całkowity lub częściowy brak płatności), należne kwoty, które dochodzone będą w drodze postępowania spornego powiększone zostaną o dodatkową opłatę w wysokości równej 20% ich wartości, z tytułu klauzuli dotyczącej kar, obok zwrotu przez KLIENTA na rzecz GVT wszelkich kosztów z tytułu windykacji, w tym postępowania spornego.

9. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
9.1. Niezależnie od stosowanych reguł Incoterms, GVT pozostaje właścicielem Produktu aż do momentu całkowitego opłacenia należnej kwoty (pełna wpłata dla GVT). Zastrzeżenia własności jest możliwe na kwotę pozostałej należności za Produkt tego samego rodzaju i tej samej jakości w posiadaniu KLIENTA lub w jego imieniu. Zastrzeżenie własności jest również możliwe w przypadku wbudowania Produktu w inne rzeczy, pod warunkiem że te rzeczy będą mogły zostać rozdzielone bez szkód. W przypadku braku płatności w terminie, GVT może zażądać od KLIENTA zwrotu Produktu lub unieważnienia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Artykułu 8.2.. GVT zachowuje w tym przypadku wpłacone zaliczki w ramach kary umownej. Zatrzymanie zaliczek w ramach kar umownych nie pozbawia GVT uprawnienia do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wartość kar umownych.
9.2. Aż do momentu opłacenia pełnej ceny, KLIENT zobowiązuje się do zapewnienia identyfikacji Produktu stanowiącego własność GVT, której nie można zająć, oraz do poinformowania GVT o miejscu przechowywania Produktu, który musi być chroniony i ubezpieczony. KLIENT nie ma prawa zastawiać Produktu ani wykorzystywać go jako zabezpieczenie przed całkowitym opłaceniem należności.

W przypadku postępowania upadłościowego, egzekucji wierzytelności lub zastosowania innych środków, które mogą wpłynąć na Produkt objęty zastrzeżeniem prawa własności, KLIENT zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym GVT.
9.3. W przypadku dalszego odsprzedania Produktu przez KLIENTA, GVT zatrzyma uiszczoną dotąd cenę, jako karę umowną, przy czym GVT zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej. Jednocześnie Dostawca zachowuje prawo do żądania zwrotu Produktu stanowiącego jego własność. KLIENT zobowiązany jest do przekazania na rzecz GVT wszelkich świadczeń uzyskanych z odsprzedaży.
Jeśli Produkt został zniszczony lub skradziony, należność przechodzi na odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia zastępujące Produkt i uzyskiwane przez KLIENTA, który zgadza się zastąpić GVT w jego prawach względem ubezpieczyciela. W razie otrzymania odszkodowania bezpośrednio przez KLIENTA, zobowiązuje się on do przekazania otrzymanego odszkodowania na rzecz GVT w terminie 3 dni od wpływu świadczenia na rzecz KLIENTA.

10. WARUNKI SPECJALNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
Licencja dotycząca oprogramowania GVT umożliwia KLIENTOWI aktywację i korzystanie z tego oprogramowania. Licencja zabezpieczona jest kluczem aktywacyjnym (materialnym lub niematerialnym), który jest niezbędny do korzystania z licencji. Klucz licencyjny.
10.1. Warunki dotyczące licencji oprogramowania GVT opisane są w „Warunkach Licencji Użytkownika Końcowego” GVT, które KLIENT zobowiązuje się przeczytać i zaakceptować bez zastrzeżeń.
10.2. GVT nie gwarantuje, że funkcje zapewnione przez swoje oprogramowania spełnią specyficzne potrzeby KLIENTA, chyba że zostało to wcześniej jasno wyrażone i uzgodnione przez Strony.

11. GWARANCJA PRODUKTU
11.1. KLIENT korzysta z warunków gwarancji określonych w dokumencie „Polityka gwarancyjna Gravotech”, obowiązujących w momencie zawarcia Umowy i udostępnionych przez GVT. Warunki gwarancji mają zastosowanie pod warunkiem przestrzegania przez KLIENTA zobowiązań wynikających z Umowy.
11.2. Produkt objęty gwarancją może zostać naprawiony, wymieniony lub zwrócony według wyłącznego uznania GVT. KLIENT pokrywa koszty i ryzyko odesłania Produktu podlegającego gwarancji do siedzib GVT, wskazanych pisemnie natomiast koszty dostawy do KLIENTA pokrywa GVT. Wadliwe części zwrócone lub wymienione z tytułu gwarancji pozostają własnością GVT, która je zachowa.
11.3. Produkt, który został specjalnie opracowany lub dostosowany lub wyprodukowany poza standardami katalogowymi lub zmodyfikowany na życzenie KLIENTA nie może być zwrócony lub wymieniony i może być jedynie naprawiony.

12. NAPRAWA POZA GWARANCJĄ
Poza strefą i okresem gwarancyjnym, naprawy podejmowane są po przedstawieniu przez KLIENTA pisemnej akceptacji wyceny. W przypadku braku akceptacji wyceny ze strony KLIENTA w terminie jednego (1) miesiąca od daty jej sporządzenia, poniesione koszty operacji demontażu, ekspertyzy oraz ponownego montażu wykonanych na potrzeby sporządzenia wyceny pokrywa KLIENT. Jeśli KLIENT zażąda wykonania naprawy przed sporządzeniem wyceny, operacje demontażu, naprawy, prób wykonywane są po przyjęciu jego pisemnego zlecenia. W danym wypadku, KLIENT zobowiązuje się do przyjęcia ceny ustalonej według obowiązującego w momencie naprawy cennika GVT.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
13.1. W przypadku gdy KLIENT wykaże, iż poniósł szkodę z winy GVT, wynikającą z wykonania Umowy, GVT zobowiązana jest wyłącznie do pokrycia bezpośrednich szkód materialnych (szkody rzeczywistej) w granicach do kwoty zamówienia lub jego części z których wynikła szkoda lub zostały dotknięte daną szkodą.
13.2. GVT w żadnym wypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody niebezpośrednie, incydentalne i/lub niematerialne (bezpośrednie bądź nie, krzywda i utracone korzyści) wszelkiego rodzaju, takie jak w szczególności: straty ekonomiczne, utrata zysku, utrata okazji handlowych lub straty operacyjne, wynikające między innymi z opóźnienia w dostawie.

14. POUFNOŚĆ Informacje ujawnione przez Strony przed zawarciem Umowy lub w
trakcie trwania Umowy, które miałyby charakter poufny, nie będą mogły zostać ujawnione ani użyte przez Stronę - adresata informacji aż do wygaśnięcia Umowy i przez kolejnych pięć (5) lat.

15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA („WI”)
15.1. GVT lub, w danym przypadku, którakolwiek ze spółek będących częścią grupy GVT, pozostaje właścicielem swojego know-how, swojej nazwy handlowej, firmy oraz swoich praw WI, w tym, ale nie tylko, swoich patentów, marek, rysunków i modeli, praw autorskich, nazw domen. Sprzedaż Produktu i/lub Usługi nie stanowi przeniesienia praw WI na KLIENTA lub upoważnienia do korzystania z nich na podstawach licencji, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. KLIENT zobowiązuje się do niezgłaszania znaku towarowego, patentu, rysunku, modelu, nazwy domeny i do niepowoływania się na jakiekolwiek prawa autorskie, które mogłyby wzbudzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych używanych, zgłoszonych lub zarejestrowanych przez GVT lub którąkolwiek ze spółek wchodzących w skład grupy GVT. KLIENT winien jest działać z należytą starannością, aby umożliwić GVT zachowanie swoich praw WI, a w szczególności marek w całości, oraz unikać oczerniania, zniekształcania, zamieniania, nieupoważnionego użytku komercyjnego lub użytkowania pod inną niedozwoloną nazwą. Z wyjątkiem kopii zapasowej oprogramowania, wykonanej przez i wyłącznie dla KLIENTA, który legalnie nabył licencję użytkowania, zabronione jest kopiowanie, powielanie, bezpłatne lub płatne zbywanie, przekazywanie części lub całości oprogramowania, dokumentów lub kluczy aktywacyjnych osobom trzecim. Poza przypadkami określonymi prawem lub jeśli strony uzgodniły inaczej, dekompilacja, rozkład, opracowanie Produktu pochodnych, częściowe lub całkowite odtworzenie, dystrybucja oprogramowania są surowo zabronione. KLIENT nie udostępnia oprogramowania nikomu poza swoimi pracownikami w celu wykonania Umowy oraz użytkowania Produktu zgodnie z udzielonymi licencjami.
15.2. Badania, plany, specyfikacje i dokumenty techniczne dotyczące instalacji, konserwacji lub produkcji w całości lub w części Produktu dostarczonych KLIENTOWI przed lub w trakcie realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością GVT. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wyniki wszelkich dostosowań dokonanych na życzenie KLIENTA pozostają własnością GVT. Ponadto, wszelkie specyficzne prace rozwojowe przeprowadzone przez GVT dla KLIENTA podczas lub w związku z realizacją Umowy, opatentowane lub nie, w tym bez ograniczenia do Produktu, oprogramowania, danych, rozwiązań, materiałów są i pozostaną wyłączną własnością GVT (w tym WI). Z wyjątkiem własnych praw WI KLIENTA, GVT zastrzega sobie prawo do korzystania z tych dostosowań, specyficznego rozwoju, wyników lub produktu dla własnej wygody i w każdym celu, który uzna za stosowny, w tym do stosowania wszelkich praw WI.
15.3. Wszelkie dane lub prawa własności intelektualnej dostarczone lub ujawnione przez KLIENTA w celu wytworzenia lub dostosowania Produktu przez GVT będą licencjonowane na zasadzie niewyłączności, na całym świecie, bez opłat licencyjnych na rzecz GVT w celu umożliwienia GVT korzystania, powielania, modyfikowania lub kopiowania ich wyłącznie w celu wytworzenia i dostarczenia Produktu i/lub świadczenia Usługi na rzecz KLIENTA w okresie obowiązywania Umowy.
15.4. KLIENT będzie bronił, zabezpieczał i chronił GVT przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przeciwko GVT za naruszenie praw osób trzecich (w tym praw WI) wynikających z lub w związku z jakimikolwiek prawami WI lub specyfikacjami dostarczonymi do GVT przez KLIENTA.

16. ODNIESIENIA
O ile KLIENT wyraźnie nie wskazał inaczej, GVT oraz grupa GVT zastrzega sobie prawo do używania nazwy handlowej, marki i logo KLIENTA jako rekomendacji biznesowych we wszelkich mediach komunikacyjnych na całym świecie, w trakcie trwania stosunków handlowych i przez co najmniej pięć kolejnych (5) lat. KLIENT nie nabywa z tego tytułu prawa do jakiegokolwiek świadczenia.

17. KLAUZULA ROZWIĄZUJACA
Wszelkie całkowite lub częściowe niewypełnienie przez KLIENTA zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności tych określonych w artykułach: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21, lub wszelkie naruszenie wiarygodności KLIENTA może doprowadzić do rozwiązania Umowy, jeśli wezwanie do usunięcia uchybienia wysłane do KLIENTA przez GVT listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pozostanie bezskuteczne po upływie siedmiu (7) dni. Wspomniane rozwiązanie umowy może wiązać się z natychmiastową wymagalnością opłacenia należności z jakiegokolwiek tytułu, zawieszeniem wszelkich kolejnych oczekujących dostaw oraz rozwiązaniem wszelkich innych obowiązujących umów między Stronami. Niezależnie od postanowień określonych w artykule 8, KLIENT zobowiązany jest do zapłaty kosztów poniesionych przez GVT w związku z rozwiązaniem umowy oraz wszelkich odszkodowań, na które GVT mogłaby się powołać.

18. SIŁA WYŻSZA
W przypadku wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu prawa polskiego, Umowa ulega zawieszeniu na czas trwania takiego zdarzenia. Jednakże, jeżeli takie zdarzenie siły wyższej przekroczy trzy (3) miesiące lub w przypadku trwałej przeszkody, Umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez odszkodowania należnego którejkolwiek ze Stron.

19. NIEZBYWALNOŚĆ
KLIENT nie może bez pisemnej zgody GVT przeniesień praw i obowiązków wynikających z OWS i zawartej Umowy.

20. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
Zastosowanie mają regulacje prawa polskiego.

21. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
Wszelkie spory podlegają wyłącznej właściwości sądu właściwego ze względy na siedzibę GVT. Prawem właściwym jest prawo polskie.

22. DANE OSOBOWE („DO”)
Każda ze stron jest odpowiedzialna za zbieranie DO, mogących podlegać obowiązującemu prawu polskiemu oraz europejskiemu w zakresie ochrony DO, w szczególności Ogólnemu Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (EU 2016/679), oraz za ich używanie w ramach wykonania Umowy.
KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GVT może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe KLIENTA w celu zarządzania stosunkiem umownym (zamówienia, dostawy, fakturowanie, gwarancja, serwis, itp.) Takie zebrane dane będą przechowywane przez czas wymagany do zarządzania stosunkiem handlowym i związanym z tym okresem przedawnienia. Każda osoba, której dane osobowe zostały zebrane przez GVT ma prawo do dostępu, sprostowania, zmiany, sprzeciwu i usunięcia swoich danych poprzez kontakt z GVT pod następującym adresem: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław i/lub drogą mailową na adres: rodo@gravotech.com.