GVT-MAC-P-MECA-RED

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Ochrona Państwa prywatności i danych osobowych jest dla grupy Gravotech niezwykle ważna, dlatego zobowiązujemy się do ochrony praw osób zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679) (rozporządzenie «RODO»).

Nasza polityka prywatności i ochrony danych osobowych ma na celu poinformowanie Państwa o :

 • środkach stosowanych do pozyskiwania Państwa danych osobowych, kategoriach danych pozyskiwanych w trakcie trwania stosunku handlowego oraz sposobie przetwarzania, ochrony i przekazywania Państwa danych osobowych
 • tym w jaki sposób mogą Państwo kontrolować przetwarzanie oraz przekazywanie Państwa danych osobowych.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danej zidentyfikowanej osoby (Państwo).

Jakie dane przetwarzamy?
W trakcie trwania stosunku handlowego i gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy pozyskiwać i przetwarzać następujące dane:

 • niektóre dane osobowe (na przykład nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itd.), które przekazali nam Państwo bezpośrednio, wypełniając na przykład formularz kontaktowy lub zapisując się do naszego newslettera
 • wszelkie informacje, które są gromadzone szczególnie przez zastosowanie plików cookies, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa, itd.). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką cookies

W jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Grupa Gravotech przy każdym pozyskiwaniu Państwa danych osobowych informuje o celach w jakich będą one przetwarzane.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach, takich jak: komunikacja, marketing i reklama, wykonanie obowiązku prawnego, zarządzanie stosunkami handlowymi lub księgowość.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być:

 • Państwa zgoda (np. zapisanie się do newslettera)
 • Prawnie uzasadniony interes (np. dla celów fakturowania)
 • Zobowiązania umowne lub prawne (np. dla celów zarządzania szkoleniami)

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych osobowych jest grupa Gravotech bądź jej podwykonawcy, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba. Będą one przetwarzane w celach, o których zostaną Państwo wcześniej powiadomieni.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich / spoza Unii Europejskiej?
Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, możemy przekazywać Państwa dane osobowe w ramach grupy Gravotech oraz osobom trzecim (również naszym podwykonawcom). Firmy te mogą mieć siedziby poza Unią Europejską. Tego rodzaju przekazywanie danych osobowych jest objęte odpowiednimi gwarancjami, w szczególności dotyczącymi poszanowania kodeksu postępowania, reguł korporacyjnych oraz stosowania standardowych klauzul.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania obowiązku handlowego lub prawnego. Gdy Państwa dane osobowe nie będą już potrzebne do wykonania powyższych obowiązków, będą one regularnie usuwane, pod warunkiem, że nie będzie konieczne dodatkowe ich przetwarzanie na przykład w celu zachowania dowodów zgodnie z rozporządzeniem RODO lub w ramach przestrzegania przepisów prawa.

Bezpieczeństwo
Stosujemy niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe, które są w naszym posiadaniu, przed przypadkowym lub celowym użyciem, stratą lub zniszczeniem oraz przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych.

Jakie mają Państwo prawa?
W każdej chwili mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu: mają Państwo prawo wiedzieć czy i jakie kategorie danych osobowych są lub nie są przetwarzane (artykuł 15 RODO)
 • sprostowania: mają Państwo prawo do żądania, aby Państwa dane zostały (i) uzupełnione, jeśli nie są kompletne lub (ii) zmodyfikowane, jeśli są niepoprawne (artykuł 16 RODO)
 • usunięcia: mają Państwo prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (artykuł 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (artykuł 18 RODO)
 • przenoszenia danych (artykuł 20 RODO)
 • sprzeciwu (artykuł 21 RODO)
 • wycofania zgody (artykuł 7 RODO)

W tym celu prosimy skontaktować się z Gravotech wysyłając maila na adres: contact@gravotech.com lub wysyłając pismo na poniższy adres, dołączając dokument potwierdzający Państwa tożsamość.

Gravotech Marking
466 rue des Mercières
69140 Rillieux-la-Pape
France

Czy mogę zwrócić się o pomoc do właściwych organów?
W przypadku sporu lub wątpliwości, mogą Państwo wnieść skargę do CNIL (francuski urząd ochrony danych osobowych) lub do krajowych organów ochrony danych.